Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży towarów drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, za pomocą serwisu internetowego www.kiszonespecjaly.pl
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kiszonespecjaly.pl prowadzony jest przez Bartosza Jurgę – przedsiębiorcę działającego pod firmą Kiszone Specjały Bartosz Jurga, NIP 5010022939, REGON 367968183, adres działalności:
  ul. Lipowa 16, 56-200 Góra, adres e-mail: nohej@kiszonespecjaly.pl nr telefonu: +48 605656200.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i udostępniania danych określa Polityka Prywatności, z którą można zapoznać się na stronie www.kiszonespecjaly.pl
 4. Ilekroć mowa o:
  a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
  b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Bartosza Jurgę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kiszone Specjały Bartosz Jurga, NIP 5010022939, REGON 367968183, adres działalności: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra, adres e-mail: nohej@kiszonespecjaly.pl nr telefonu: +48 605656200;
  c) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kiszonespecjaly.pl;
  d) Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć interaktywny, elektroniczny formularz, udostępniony przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia i zakup towarów (zawarcie umowy na odległość) poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym w szczególności sposobu dostawy i płatności;
  e) Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
  f) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność prawną chcącą zawrzeć ze Sprzedawcą umowę;
  g) Konsumencie – należy przez to rozumieć:
  - klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  - klienta będącego osobą fizyczną zwierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w zakresie ochrony przewidzianym przez art. 7aa ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287
  z późn. zm.)];
  h) Środowisku cyfrowym – należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  i) Towarze – należy przez to rozumieć produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego;
  j) Towarze zgodnym z umową – należy przez to rozumieć towar, którego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował, pozostają zgodne z umową;
  k) Towarze z krótkim terminem przydatności do spożycia – należy przez to rozumieć towary, których termin przydatności do spożycia jest krótszy niż 6 miesięcy w chwili ich zakupu;
  l) Cenie – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w złotówkach, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za towar;
  m) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy:
  a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.)];
  b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 1704 z późn. zm.)];
  c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.)].

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi, które Klient może nabyć drogą elektroniczną:
  a) sprzedaż towarów;
  b) prowadzenie konta użytkownika w sklepie internetowym;
  c) korzystanie z newslettera.
 2. Usługa, o której mowa w pkt a świadczona jest odpłatnie, na podstawie jednostkowych cen, przypisanych danemu produktowi, które to ceny są prezentowane w sklepie internetowym wraz z naliczonym podatkiem, o ile odrębne przepisy tego wymagają.
 3. Zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt b i c, określa Regulamin świadczonych usług, dostępny na stronie www.kiszonesecjaly.pl.

§ 3. Warunki zawierania umów

 1. Usługa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a polega na zawarciu z Klientem umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, tj. umowy na odległość.
 2. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym (zawrzeć umowę sprzedaży na odległość), Klient powinien posiadać środowisko cyfrowe spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) połączenie z internetem,
  b) przeglądarkę internetową;
  c) włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  d) dostęp do poczty elektronicznej;
  e) minimalna rozdzielczość ekranu 600 x 400 pikseli.
 3. Jeżeli rodzaj usługi będzie wymagał od Klienta spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, Sprzedawca każdorazowo poinformuje o tym Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową i powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pomocą elektronicznego formularza zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia nabycia towaru drogą mailową przez Sprzedawcę.
 8. Zakup w sklepie internetowym wiąże się z obowiązkiem udzielenia przez Klienta informacji, w tym w szczególności podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 9. Informacje znajdujące się w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 4. Sposoby płatności i dostawy

 1. Sprzedawca udostępniania następujące sposoby płatności:
  a) tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy;
  b) płatność za pośrednictwem serwisu elektronicznych płatności IAI Pay;
  c) płatność za pośrednictwem PayPal;
  d) odroczone płatności PayPo;
  e) płatność za pobraniem przy dostarczeniu zamówienia przez kuriera;
  f) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku płatności, o których mowa w pkt a – d Sprzedawca zrealizuje zamówienie dopiero po otrzymaniu płatności.
 3. W przypadku płatności, o której mowa w pkt c Klient będzie obowiązany do zapłaty prowizji w wysokości 3,5 % ceny towaru, która zostanie doliczona do ceny zamówienia.
 4. W przypadku płatności, o której mowa w pkt a Klient zobowiązany jest zapłacić cenę zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  Nr konta: 67 1050 1575 1000 0097 2513 8029
  Bank: ING Bank Śląski S.A.
  IBAN: PL67 1050 1575 1000 0097 2513 8029
  SWIFT: INGBPLPW
 5. W przypadku płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie nieopłacone w terminie nie zostanie zrealizowane.
 6. W przypadku płatności elektronicznej istnieje możliwość zapłaty w walucie innej niż złotówki.
 7. Sprzedawca udostępniania następujące sposoby dostawy na terenie Polski:
  a) przesyłka kurierska przedpłacona,
  b) przesyłka kurierska za pobraniem.
 8. Sprzedawca dostarcza zakupione towary, za pośrednictwem przedpłaconej  przesyłki kurierskiej, także do Czech, Niemiec, Słowacji, Włoch, Grecji, Monako, Francji, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Austrii, Belgii, Estonii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Słowenii, Węgier, Danii, Finlandii i Szwecji, Wielkiej Brytanii.
 9. Klient może również odebrać swoje zamówienie osobiście, w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się na ul. Lipowej 16 w Górze (56-200).
 10. Koszty przesyłki każdorazowo ponosi Klient, z zastrzeżeniem pkt 11.
  W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem, w chwili jej dostarczenia, Klient obowiązany jest zapłacić cenę zamówienia wraz z kosztem jego dostawy.
  O całkowitym koszcie dostawy Klient informowany jest w formularzu zamówienia, przed ostatecznym jego zatwierdzeniem i powstaniem obowiązku zapłaty.
 11. W przypadku zakupu towarów, o łącznej minimalnej wartości 250 zł brutto, dostawa w formie, o której mowa w pkt 7 a jest nieodpłatna.
 12. Termin dostawy wynosi 14 dni, chyba że w chwili złożenia zamówienia Sprzedawca poinformował Klienta za pomocą formularza zamówienia o innym terminie. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest jednoznaczne
  z zaakceptowaniem przez Klienta terminu dostawy.
 13. Termin dostawy liczony jest:
  a) w przypadku płatności elektronicznej, od chwili otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę;
  b) w przypadku płatności przy odbiorze, od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5. Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca w okresie dwóch lat od chwili doręczenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2, ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia niezgodności z umową zakupionego towaru.
 2. Jeśli zakupiony towar ma oznaczoną datę przydatności do spożycia lub użycia, krótszą niż dwa lata, wówczas okres odpowiedzialności Sprzedawcy ulega proporcjonalnemu skróceniu i nie może być dłuższy niż ostatni dzień zdatności do spożycia.
 3. W okresie odpowiedzialności Sprzedawcy, w przypadku wystąpienia niezgodności zakupionego towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje Klient może składać:
  - elektronicznie na adres: nohej@kiszonespecjaly.pl albo
  - pisemnie na adres: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra z dopiskiem REKLAMACJA.
 4. Bez względu na sposób złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do podania daty ujawnienia wady, szczegółowego jej opisu, daty zakupu reklamowanego towaru, danych kontaktowych oraz do określenia żądania reklamacyjnego. W tym celu Klient może skorzystać z gotowego formularza, przesłanego przez Sprzedawcę drogą mailową w chwili zawarcia umowy. Informacje zawarte w zgłoszeniu, ich szczegółowość i prawdziwość będą wpływać na szybkość i skutek rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wadliwy towar na adres: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra. W przypadku gdy reklamującym jest Konsument koszt przesyłki ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.)].
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny, podany przez Klienta sposób. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 6. Zwroty – odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość), z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Prawo zwrotu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do towarów mających krótki termin przydatności do spożycia. Przed zakupem takiego typu towaru Konsument zostanie poinformowany, że zakupiony towar nie będzie podlegał  zwrotowi.
 3. Celem dokonania zwrotu Konsument musi złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą mailową na adres: nohej@kiszonespcjaly.pl w terminie, o którym mowa w pkt 1. W tym celu może skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę drogą mailową po zakupie.
 4. Po złożeniu oświadczenia o zwrocie towarów Konsument zwraca Sprzedawcy na swój koszt zakupiony towar na adres: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra z dopiskiem ZWROT.
 5. Zwracany towar winien być dostarczony Sprzedawcy w stanie niepogorszonym, nienoszącym śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszonymi banderolami, kapslami, nakrętkami, kompletny, w gramaturze zgodnej z widniejącą na etykiecie (w zależności od specyfiki zakupionego towaru) –  w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o zwrocie. Po przekroczeniu tego terminu Konsument traci uprawnienie do zwrotu.
 6. W oświadczeniu o zwrocie Konsument winien zawrzeć informację o numerze rachunku bankowego, na jaki Sprzedawca ma dokonać zwrotu zapłaconej ceny towarów oraz kosztów dostawy, z zastrzeżeniem art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.)].
 7. Zwrot zapłaconej ceny towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

§ 7. Prawa autorskie 

Wszystkie utwory dostępne w serwisie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, materiały graficzne, opracowania tekstowe etc., stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie prawnej. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku niezgodności treści Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego zapisu,  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, celem polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [t.j. (Dz. U. z 2021, poz. 1805 z późn. zm.)] z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów;
  b) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Konsument ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  21.03.2024 r.

REGULAMIN USŁUG CYFROWYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług cyfrowych oraz dostarczania treści cyfrowej przez Usługodawcę, za pomocą serwisu internetowego www.kiszonespecjaly.pl
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.kiszonespecjaly.pl, prowadzony jest przez Bartosza Jurgę – przedsiębiorcę działającego pod firmą Kiszone Specjały Bartosz Jurga, NIP 5010022939, REGON 367968183, adres działalności:
  ul. Lipowa 16, 56-200 Góra, adres e-mail: nohej@kiszonespecjaly.pl nr telefonu: +48 605656200. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest Usługodawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i udostępniania danych określa Polityka Prywatności, z którą można zapoznać się na stronie www.kiszonespecjaly.pl
 4. Ilekroć mowa o:
  a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
  b) Usługodawcy – należy przez to rozumieć Bartosza Jurgę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kiszone Specjały Bartosz Jurga, NIP 5010022939, REGON 367968183, adres działalności: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra, adres e-mail: nohej@kiszonespecjaly.pl nr telefonu: +48 605656200;
  c) Serwisie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kiszonespecjaly.pl;
  d) Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość; 
  e) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność prawną chcącą zawrzeć z Usługodawcą umowę;
  f) Konsumencie – należy przez to rozumieć:
  - klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  - klienta będącego osobą fizyczną zwierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w zakresie ochrony przewidzianym przez art. 7aa ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287
  z późn. zm.)]; 
  g) Środowisku cyfrowym – należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę; 
  h) Usłudze cyfrowej – należy przez to rozumieć usługę polegającą na rejestracji i prowadzeniu konta użytkownika w serwisie internetowym;
  i) Treści cyfrowej – należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej; 
  j) Koncie użytkownika – należy przez to rozumieć treść cyfrową przesyłaną przez Usługodawcę nieodpłatnie, drogą mailową Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, mogącą stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektoniczną [t.j. (Dz. U.z 2020, poz. 344 z późn. zm.)]. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy: 
  a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.)];
  b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 1704 z późn. zm.)];
  c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.)]. 

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług 

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi, które Klient może nabyć drogą elektroniczną:
  a) prowadzenie konta użytkownika w sklepie internetowym;
  b) korzystanie z newslettera.

§ 3. Warunki zawierania umów 

 1. Skorzystanie z usług, o których mowa w § 2 polega na zawarciu z Klientem umowy na świadczenie usługi cyfrowej prowadzenia konta użytkownika oraz dostarczanie treści cyfrowych w postaci newslettera, tj. umowy na odległość. 
 2. Aby skorzystać z usług, o których mowa w § 2 (zawrzeć umowę na odległość), Klient powinien posiadać środowisko cyfrowe spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: 
  a) połączenie z internetem, 
  b) przeglądarkę internetową;
  c) włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  d) dostęp do poczty elektronicznej;
  e) minimalna rozdzielczość ekranu 600 x 400 pikseli.
 3. Jeżeli rodzaj usługi będzie wymagał od Klienta spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, Usługodawca każdorazowo poinformuje o tym Klienta. 
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 6. Usługi, o których mowa w § 2 świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 jest potwierdzane przez Usługodawcę drogą mailową.
 8. Konto użytkownika, tworzone w ramach usługi, o której mowa w § 2 pkt a, może zostać usunięte przez Usługodawcę na prośbę Klienta lub w przypadku braku aktywności na tym koncie w okresie nie krótszym niż rok. Klient, którego konto zostało usunięte może w każdej chwili ponownie skorzystać z usługi, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 9. Usługi, o których mowa w § 2 są całkowicie dobrowolne, korzystanie z nich nie jest sprzężone z pozostałymi usługami świadczonymi w oparciu o Regulamin. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tych usług, przesyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy: nohej@kiszonespecjaly.pl lub przy pomocy protokołu usuwania konta i protokołu rezygnacji z newslettera, udostępnionych przez Usługodawcę. 
 10. Nabycie usługi cyfrowej oraz treści cyfrowej, o których mowa w § 2, wymaga podania przez Klienta stosownych informacji, w szczególności imienia i adresu mailowego.  

§ 4. Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Usługodawca w okresie dwóch lat od chwili dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, z zastrzeżeniem pkt 2, ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia niezgodności usługi z umową, w zakresie wynikającym z art. 43k ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.)]. 
 2. W okresie odpowiedzialności Usługodawcy, w przypadku wystąpienia niezgodności usługi z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje Klient może składać:
  - elektronicznie na adres: nohej@kiszonespecjaly.pl albo
  - pisemnie na adres: ul. Lipowa 16, 56-200 Góra z dopiskiem REKLAMACJA. 
 3. Bez względu na sposób złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do podania daty ujawnienia wady, szczegółowego jej opisu, daty dostarczenia reklamowanej usługi, danych kontaktowych oraz do określenia żądania reklamacyjnego. W tym celu Klient może skorzystać z gotowego formularza, przesłanego przez Sprzedawcę drogą mailową w chwili zawarcia umowy. Informacje zawarte w zgłoszeniu, ich szczegółowość i prawdziwość będą wpływać na szybkość i skutek rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny, podany przez Klienta sposób. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 5. Warunki rozwiązania umowy

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 2, dobywa się na następujących zasadach:
  - Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: nohej@kiszonespecjaly.pl lub skorzystać w tym celu
  z udostępnionych przez Usługodawcę protokołów, o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu;
  - Usługodawca może wypowiedzieć umowę, w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
  - Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 
 2. Klient i Usługodawca mogą rozwiązać umowę na świadczenie usług w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

§ 6. Odstąpienie od umowy na świadczenie usługi cyfrowej i dostarczenie treści cyfrowej zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może do niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie na adres mailowy: nohej@kiszonespecjaly.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Usługodawcę drogą mailową formularza. 
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

§ 7. Prawa autorskie 

Wszystkie utwory dostępne w serwisie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, materiały graficzne, opracowania tekstowe etc., stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie prawnej. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W przypadku niezgodności treści Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego zapisu,  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, celem polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [t.j. (Dz. U. z 2021, poz. 1805 z późn. zm.)] z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów;
  b) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Konsument ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  21.03.2024 r.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 6065 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-18
Wszystko przepyszne
2024-05-17
Super, zakwas jak powinien być, nisko solony też super, trzeba zaraz otwierać paczkę bo czasami coś cieknie, ale wiadomo to żywe :)
pixel